RODO

Administratorem Państwa danych osobowych / danych osobowych Państwa dziecka jest CANDID spółka cywilna  z siedzibą w WARSZAWIE, ul. Jana Olbrachta 46

Możecie Państwo skontaktować z Administratorem pisząc na adres: studio@spinfreekies.pl

Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach zgodnie z podanymi podstawami:

E

podjęcia działań przed zawarciem umowy – art. 6  ust.1 pkt b) RODO 

E

zawarcia i wykonywania umowy z Administratorem – art. 6  ust.1 pkt b) RODO 

E

wykonywania czynności administracyjnych związanych z bieżącą działalnością Administratora takich jak obsługa korespondencji tradycyjnej, mailowej oraz kontaktu telefonicznego, wystawianie faktur i innych dokumentów związanych ze współpracą stron – art. 6  ust.1 pkt f) RODO 

E

ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – art. 6  ust.1 pkt f) RODO

E

oferowania Państwu bezpośrednio naszych produktów i usług – art. 6  ust.1 pkt f) RODO

Podanie Państwa danych / danych Państwa dziecka jest dobrowolne, jednak jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy. Bez ich podania będziemy zmuszeni odmówić zawarcia umowy.

Dane osobowe będą przechowywane do momentu wykonania obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa lub upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy. Dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku w którym zaistniał ostatni kontakt.

Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów przetwarzających dane na zlecenie Administratora takich jak podmioty świadczące usługi: IT, prawne, księgowe.

Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich znajdujących się poza EOG, jeśli zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, a w przypadku braku takich decyzji na podstawie standardowych klauzul umownych lub na podstawie innych wymaganych prawem środków, gwarantujących odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych.

Przetwarzanie danych nie obejmuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych / danych osobowych Państwa dzieci, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, a także prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.