INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO, informujemy że:

 

Administratorem Twoich jest CANDID S.C. z siedzibą w WARSZAWIE, UL.OLBRACHTA 46 Możesz skontaktować z nami pisząc na adres: studio@spinfreekies.pl 

 • Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach zgodnie z podanymi podstawami:
 • podjęcia działań przed zawarciem umowy – art. 6  ust.1 pkt b) RODO 
 • zawarcia i wykonywania umowy z Administratorem – art. 6  ust.1 pkt b) RODO 
 • wykonywania czynności administracyjnych związanych z bieżącą działalnością Administratora takich jak obsługa korespondencji tradycyjnej, mailowej oraz kontaktu telefonicznego, wystawianie faktur i innych dokumentów związanych ze współpracą stron – art. 6  ust.1 pkt f) RODO 
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – art. 6  ust.1 pkt f) RODO
 • oferowania Państwu bezpośrednio naszych produktów i usług – art. 6  ust.1 pkt f) RODO
 • Podanie Twoich danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy. Bez ich podania będziemy zmuszeni odmówić zawarcia umowy.
 • Dane osobowe będą przechowywane do momentu wykonania obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa lub upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy. Dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku w którym zaistniał ostatni kontakt.
 • Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów przetwarzających dane na nasze zlecenie takich jak podmioty świadczące usługi: IT, prawne, księgowe.
 • Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich znajdujących się poza EOG, jeśli zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, a w przypadku braku takich decyzji na podstawie standardowych klauzul umownych lub na podstawie innych wymaganych prawem środków, gwarantujących odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych.
 • Przetwarzanie danych nie obejmuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 • Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, a także prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 
 • W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.